Home ] Up ] For Authors ] Peer Review ] Board ] Indexing ] Site Contents ] Recent Journal-Search ]

Home
Issues Archive
For Authors
Peer Review
Board
Indexing
Site Contents
Recent Journal-Search

Recent 1

Vol. 1 (2000), Nr. 1 (1)

CONTENTS

 • In memoriam

Prof.dr.doc.ing. Silviu CRIŞAN – fondator al şcolii de maşini-unelte din Braşov

 • Catedra Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie: trecut – prezent - viitor
 • Gheorghe BOANGIU

Consideraţii privind restricţiile de optimizare a cinematicii maşinilor-unelte

 • Gheorghe BONCOI, Adriana FOTA

Ierarhizarea şi organizarea ierarhică a sistemelor de producţie

 • Gavrilă CALEFARIU

Calculul deformaţiei de contact a danturii roţilor dinţate cilindrice

 • Romeo CIOARĂ

Teoria, cercetarea şi practica automatelor hipocicloidale – un exemplu de demers euristic planificat

 • Liviu COMĂNAC

Asupra unor posibilităţi cinematice de realizare a cutiilor de avansuri şi filete cu roţi legate

 • Ioan CRISTIAN

Alegerea servovalvelor electrohidraulice cu acoperire zero

 • Petru CRUCIAT

Avansul de pătrundere la rectificare

 • Tudor DEACONESCU

Efectul „blow-by” la sistemele de etanşare cu inel O

 • Mariana DELIU

Unele rezultate privind estimarea indicatorilor de fiabilitate ai maşinilor-unelte

 • Răzvan DOBREA

Analiza de impact asupra mediului – componentă a managementului modern

 • Mircea DUMITRU

Alegerea materialului optim pentru realizarea unei piese

 • Ovidiu FILIP

Prelucrarea prin electroeroziune – o prelucrare de actualitate

 • Anca FORIŞ

Fundamentarea metodei experimentale privind cercetarea câmpului acustic al preselor mecanice cu batiu deschis

 • Adriana FOTA, Gheorghe BONCOI

Analiza proprietăţilor generale ale reperelor din clasa arborilor

 • Catrina GEORGESCU

Modelarea matematică a unui robot de tip TRTRT

 • Cătălin GHEORGHE

O aplicaţie a analizei valorii în domeniul echipamentelor de injecţie

 • Mihai IONESCU

Criterii de alegere a instalaţiei de comandă a unei maşini-unelte

 • Mircea IVAN

Elaborarea tehnologiilor eficiente de prelucrare prin eroziune electrochimică a suprafeţelor complexe

 • Petru MĂNIUŢ

Studiul teoretic şi experimental privind dependenţele funcţionale ale presiunii electrolitului la prelucrarea electrochimică a suprafeţelor profilate

 • Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN

Aspecte privind aşchierea cu scule din policristale de diamant

 • Flavius SÂRBU, Roberto TEMUR

Metode utilizate la proiectarea electrozilor sculă destinaţi prelucrărilor prin eroziune electrochimică

 • Roberto TEMUR, Flavius SÂRBU

O nouă tehnologie pentru realizarea electrodului sculă în prelucrarea ECM: Rapid Prototyping

 • Ion TUREAC

Aspecte ale conceperii şi reconceperii maşinilor-unelte în perspectiva dezvoltării durabile


Gheorghe BOANGIU

CONSIDERAŢII NOI PRIVIND RESTRICŢIILE DE OPTIMIZARE A CINEMATICII MAŞINILOR – UNELTE

» Rezumat. Optimizarea cinematicii maşinilor – unelte este specifică diferitelor tipuri de maşini sau mecanisme şi vizează o anumită caracteristică constructivă. Restricţiile date în această lucrare sunt justificate de motive economice, cinematice şi dinamice. Acestea se influenţează reciproc şi conduc la soluţii constructive unice, fiind utilizate la schemele cinematice cu serii geometrice normale sau duble având sau nu turaţii suprapuse.

NEW CONSIDERATIONS CONCERNING RESTRICTIONS OF KINEMATICS OPTIMUM FOR MACHINE–TOOLS

» Abstract. The optimising kinematics of machine – tools is specific different kind of machine or device and vise a certain constructive specific feature. The restrictions, which have been given in this paper, are justified with economic, kinematic, and dynamic motives. This have each other influences and lead to constructive single solutions, being usefully at kinematic diagram with normal or broken geometrical series having or no overlapping speed steps.


Gheorghe BONCOI, Ing. Adriana FOTA

IERARHIZAREA ŞI ORGANIZAREA IERARHICĂ A SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

» Rezumat. În lucrare se prezintă conceptul de organizare ierarhică, compozarea şi decompozarea, precum şi proprietăţile sistemelor organizate ierarhic.

HIERARCHY AND HIERARCHICAL ORGANISATION OF PRODUCTION SYSTEMS

» Abstract. In the paper, hierarchical organization concept, composition and decomposition, as well as features of hierarchically organized systems are presented.


Gavrilă CALEFARIU

CALCULUL DEFORMAŢIEI DE CONTACT A DANTURII ROŢILOR DINŢATE CILINDRICE

» Rezumat. Considerând o distribuţie Hertziană a tensiunilor, lucrarea oferă o formulă pentru deplasarea totală în zona de contact. Această formulă este utilizabilă în modele dinamice, fiind mai simplă decât cea calculată de Weber şi Banaschek.

THE CALCULATION OF THE CONTACT DEFORMATION FOR EXTERNAL INVOLUTES GEARS

» Abstract. By assuming Hertzian stress distribution, the paper offers a formula for the displacement in the contact region. This formula may be used in dynamic models and she is more simple than it has calculated by Weber and Banaschek.


Romeo CIOARĂ

TEORIA, CERCETAREA ŞI PRACTICA AUTOMATELOR HIPOCICLOIDALE – UN EXEMPLU DE DEMERS EURISTIC PLANIFICAT

» Rezumat. Lucrarea abordează din perspectiva inventicii realizări şi aspecte ale unui deceniu de activitate ştiinţifică dedicată fundamentării teoretice şi cercetării experimentale a unei clase noi de maşini-unelte: automatele hipocicloidale pentru presare la rece. Sunt evidenţiate etapele de logicizare a demersului euristic, trecerea graduală de la invenţii spontane la invenţiile logic determinate, eforturile planificate de asimilare a noi cunoştinţe teoretice reclamate de continuarea cercetării, necesara reordonare periodică a cunoştinţelor şi principalele rezultate obţinute în diferitele etape ale cercetării.

THE THEORY, RESEARCH AND PRACTICE OF HYPOCYCLOIDAL AUTOMATIC FORCING MACHINES – AN EXAMPLE OF PLANNED HEURISTIC STUDY

» Abstract. The paper approaching by perspective of inventics some achievements and aspects of an decennium by scientific activity dedicated to theoretic fundamental and experimental research a new class of machine-tools: hypocycloidal automatic forcing machines. Are spotlighted stages of logic increase of heuristic study, gradual passing from spontaneous inventions to logic determinate inventions, the planned efforts of learning new theoretic knowledge necessary for going further on the research, the need of periodical systematizing of knowledge, and main results obtained in different stages of study.


Liviu COMĂNAC

ASUPRA UNOR POSIBILITĂŢI CINEMATICE DE REALIZARE A CUTIILOR DE AVANSURI ŞI FILETE CU ROŢI DINŢATE LEGATE

» Rezumat. Cutiile de avansuri şi filete reprezintă, pentru inginerii proiectanţi de maşini-unelte, o provocare din punct de vedere al găsirii de noi soluţii cinematice şi constructive. Datorită tendinţei globale de reducere a consumului de materii prime şi de obţinere a unor performanţe mărite prin utilizarea de soluţii cinematice noi şi simple, lucrarea analizează câteva soluţii cinematice pentru realizarea unor astfel de cutii de avansuri şi filete.

ABOUT SOME KINEMATICS' POSSIBILITIES FOR DESIGN OF FEEDING AND THREADING GEARBOXES

» Abstract. The feeding and threading gearboxes represent to the designer engineers of machine–tools, a challenge from the viewpoint of finding new kinematics and constructive solutions. Because of the global trend, that indicates a decrease of the raw materials consume and the obtaining of greater performances using new and simpler kinematics solutions, the paper analyses some of the positive kinematics solutions for designing of these types of gearboxes feeding and threading.


Ioan CRISTIAN

ALEGEREA SERVOVALVELOR ELECTROHIDRAULICE CU ACOPERIRE ZERO

» Rezumat. Articolul prezintă metodologia de alegere a servovalvelor electrohidraulice. Pornind de la datele de proiectare (debitul la motor şi presiunea de sarcină) şi datele din catalog (curentul nominal, presiunea nominală de alimentare şi căderea nominală de presiune pe servovalvă) sunt deduse formulele de alegere a tipodimensiunii de servovalvă, în conformitate cu punctul staţionar ales pentru funcţionarea servovalvei.

CHOOSING THE CRITICAL CENTRE ELECTROHYDRAULIC SERVOVALVES

» Abstract. The paper presents the choice methodology of electrohydraulic servovalves. Starting from the project data (flow rate at the actuator and load pressure) and the catalog data (nominal current, nominal supply pressure and the nominal pressure drop at the servovalve), there are deducted the formulas for the choosing of the servovalve typo-serie, in accordance with the stationary point chose for the operation of the servovalve.


Petru CRUCIAT

AVANSUL DE PĂTRUNDERE LA RECTIFICARE

» Rezumat. Folosind destinderea elastică a sistemului tehnologic la rectificare se pot obţine avansuri de pătrundere oricât de mici, practic tinzând spre zero. Durata destinderii elastice este limitată, ceea ce face dificilă obţinerea dimensiunii piesei la atingerea avansului dorit. În lucrare este descrisă evoluţia avansului real şi a dimensiunii piesei de monotonie inversă timpului real, ceea ce permite determinarea cu precizie a dimensiunilor de reglaj. Condiţiile finale ale prelucrării devin condiţii iniţiale în funcţiile ce descriu evoluţia dimensiunii piesei.

THE PENETRATING FEED IN GRINDING

» Abstract. Using the technological system elastic expansion on grinding small penetrating feeds can be obtained to any extent tending practically to zero. The duration of the elastic expansion is limited making thus difficult to obtain the work piece dimensions when reaching the desired feed. This work describes the real feed and the work piece dimensions’ evolution featuring a reverse monotony of the real time resulting in adjustment dimensions be determined accurately. The final processing conditions become initions in the functions describing the evolution of the work piece dimensions.


Tudor DEACONESCU

EFECTUL “BLOW-BY” LA SISTEMELE DE ETANŞARE CU INEL O

» Rezumat. Proiectarea unui sistem static de etanşare pare, la prima vedere, o problemă simplă. Lucrurile nu stau însă aşa, mecanica procesului etanşării nefiind încă, nici acum, pe deplin elucidată. Ca dovadă în acest sens stă descoperirea fenomenului “blow-by”, cel care a cauzat catastrofa navetei spaţiale Challenger în anul 1986. Lucrarea îşi propune să analizeze câteva dintre cauzele care conduc la apariţia acestui fenomen, cuantificându-le efectele. De asemenea, se propun câteva metode de îndepărtare a pericolului apariţiei acestui fenomen.

THE “BLOW-BY” EFFECT IN O-RING SEALING SYSTEMS

» Abstract. The design of a static sealing system seems at first sight a simple undertaking. However this is not so, as the mechanics of the sealing process has not been entirely elucidated so far. A proof in this direction is the “blow-by” phenomenon that caused the accident of the Challenger space shuttle in 1986. The paper aims at analyzing some of the causes that generate this phenomenon, and at quantifying its effects. Further some methods for lessening the risk of occurrence of this phenomenon are suggested.


Mariana DELIU

UNELE REZULTATE PRIVIND ESTIMAREA INDICATORILOR DE FIABILITATE AI MAŞINILOR-UNELTE

» Rezumat. În lucrare se arată că indicatorii de fiabilitate ai maşinilor-unelte sunt adecvat descrişi cu ajutorul repartiţiei Weibull, având parametrii determinaţi analitic prin metoda celor mai mici pătrate. Sunt, de asemenea, prezentate şi unele rezultate experimentale, care verifică modelele teoretice.

SOME RESULTS ABOUT MACHINE TOOL RELIABILITY INDICATORS ESTIMATION

» Abstract. In the paper author states that machine tool reliability indicators are more properly described by a Weibull repartition with parameters found using the “least squares method”. Some experimental results are also presented, in order to support the theoretical models.


Răzvan DOBREA

ANALIZA DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI – COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI MODERN

» Rezumat. Lucrarea de faţă se constituie într-o scurtă prezentare a unor probleme actuale în domeniul protecţiei mediului înconjurător, precum şi cel al legăturilor profunde, existente între dezvoltarea economică şi fenomenul de poluare. Sunt prezentaţi principalii factori de influenţă asupra mediului, efectele complexe ale fenomenului de poluare, avantajele şi beneficiile unei industrii ecologice. În partea a doua se prezintă a metodă de diagnosticare şi rezolvare a problemelor dificile care apar în activitatea ce abordează poluarea şi anume analiza de impact asupra mediului.

ENVIRONMENT IMPACT ANALYSE - PART OF MODERN MANAGEMENT

» Abstract. The present work represents a short presentation of same existing problems regarding the protection of the environment, as well of the profound connection between the economical development and the pollution. We also presented the main influence factors over the environment, the complex effects of the pollution, the advantages and the disadvantages of an ecological industry. In the second part we presented a way of diagnosing and of solving the difficult problems which appear in the activities approaching the pollution, is the impact analyze over the medium.


Mircea DUMITRU

ALEGEREA MATERIALULUI OPTIM PENTRU REALIZAREA UNEI PIESE

» Rezumat. Având în vedere caracterul limitat al resurselor naturale şi costul prelucrării acestora, este necesar ca materialul ales pentru a realiza o piesă să posede doar calităţile minime de rezistenţă şi durabilitate impuse de proiectant. Materialul ales trebuie să răspundă prin caracteristicile lui, într-o anumită măsură tuturor proprietăţilor impuse în proiectul de execuţie. Datorită acestor consideraţii o metodă informatizată de calcul pentru a alege, uşor şi rapid, materialul optim pentru confecţionarea unei piese este o necesitate.

THE ELECTION OF THE BEST MATERIAL FOR MANUFACTURING A PRODUCT

» Abstract. Taking into consideration the fact that natural resources are in a limited quantity and the cost of manufacturing them is high, it is necessary that the material chosen to make a product should have the minimal qualities of resistance and durability asked by the man who designed it. The material chosen has to accomplish, by its characteristics an the properties of the product. Due to all these, it is necessary to choose a computerized method in order to elect the best material to do a product.


Ovidiu FILIP

PRELUCRAREA PRIN ELECTROEROZIUNE - O PRELUCRARE ACTUALĂ

» Rezumat. Lucrarea subliniază importanţa prelucrărilor prin electroeroziune şi avantajele pe care această prelucrare le are în comparaţie cu prelucrările convenţionale. Se prezintă apoi procesul electroeroziv de prelucrare, din care se desprind câteva direcţii de cercetare ce pot conduce la creşterea performanţelor maşinilor de prelucrat prin eroziune electrică.

THE ELECTRICAL EROSION PROCESSING – A MODERN TYPE OF PROCESS

» Abstract. The paper underlines the importance of electrical erosion processing and shows the disadvantages that this processing has comparative with the conventional ones. Also, it is presented the electrical erosion process and, as conclusion, there are indicated some of the research fields that are offered by this type of processing.


Anca FORIŞ

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND ZGOMOTUL PRESELOR MECANICE CU BATIU DESCHIS

» Rezumat. Lucrarea fundamentează principiile cercetării experimentale a câmpului acustic a maşinilor-unelte, în conformitate cu reglementările şi standardele în vigoare. Particularizarea metodei de investigare este realizată în cazul preselor mecanice cu batiu deschis şi principiile de lucru pot fi aplicate atât în determinarea nivelului acustic global (diagramă spectrală simplă), cât şi în cazul determinărilor în bandă de frecvenţă (diagrame spectrală în bandă de frecvenţă). De asemenea, în concluziile lucrării se precizează că metoda experimentală este aplicabilă diferitelor tipuri de maşini-unelte şi permite caracterizarea câmpului acustic prin diagrame spectrale.

EXPERIMENTAL RESEARCH ABOUT PRESSING MACHINE ACOUSTIC FIELD INVESTIGATION

» Abstract. The paper presents the principles of the experimental research method for machine-tools acoustic field, based on the present standards and regulations. The investigation method is particularized for the pressing machines and the research principles can be used for determination of the global acoustic sound level (simple spectral diagram) and for frequency band measurement of noise (frequency band spectral diagram). Also, the experimental method is applicable for different types of machine-tools and can characterize the acoustic field by spectral diagram use.


Adriana FOTA, Gheorghe BONCOI

ANALIZA PROPRIETĂŢILOR GENERALE ALE REPERELOR DIN CLASA ARBORILOR

» Rezumat. Această lucrare analizează şi defineşte precis proprietăţile generale ale reperelor din clasa arborilor, necesare în constituirea sarcinii de fabricaţie în vederea proiectării sistemelor flexibile de fabricaţie.

GENERAL PROPRIETIES ANALYSE OF THE SHAFTS PIECES CLASS

» Abstract. The paper analyses and defines precisely the general properties of the shafts pieces class. This class of pieces are needed in the manufacturing portfolio for the flexible manufacturing systems design.


Catrina GEORGESCU

MODELAREA MATEMATICĂ A UNUI ROBOT DE TIP TRTRT

» Rezumat. Lucrarea de faţă prezintă modelarea matematică a unui robot de tipul TRTRT, modelare cu ajutorul căreia se va putea realiza în viitor comanda şi controlul acestui tip de robot. Modelarea matematică este realizată în trei etape: modelarea geometrică directă, modelarea geometrică şi cinematică inversă şi modelarea dinamică. Modelările sunt realizate cu ajutorul programului MAPLE.

MATHEMATICAL MODELLING OF A TRTRT ROBOT

» Abstract. The paper presents the mathematical modelling of a TRTRT robot, modelling which is the basement of the control of this robot. Mathematical modelling is composed of three different types of modelling: direct geometrical modelling, inverse geometrical and cinematically modelling and dynamical modelling. The calculus are made in MAPLE and for the dynamical modelling there are used the Lagrange's equations.


Cătălin GHEORGHE

O APLICAŢIE A ANALIZEI VALORII ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR DE INJECŢIE

» Rezumat. Lucrarea prezintă o cercetare efectuată la SC Mefin SA Sinaia- producător de echipamente de injecţie. Este un studiu de caz asupra unei pompe de injecţie ce echipează motoarele Diesel.

A VALUE ANALYSIS APPLICATION IN INJECTION EQUIPMENT FIELD

» Abstract. This paper presents a research made at MEFIN SA Sinaia - a Romanian fuel injection systems company. It is a value analysis case study made on Romanian diesel fuel injection pump.


Mihai IONESCU

CRITERII DE ALEGERE A INSTALAŢIEI DE COMANDĂ A UNEI MAŞINI–UNELTE

» Rezumat. Lucrarea îşi propune să ofere specialiştilor posibilitatea de a alege natura comenzii unei maşini-unelte în baza unor criterii prestabilite, parcurgând etape descrise de logigrame propuse.

THE CRITERIA FOR CHOOSING THE COMMAND INSTALLAŢION OF A MACHINE-TOOL

» Abstract. The work has the purpose of conferring the specialists the possibility to choose the nature of a machine – tool command according to some before established criteria and following the steps described by proposed logical diagram.


Mircea IVAN

ELABORAREA TEHNOLOGIILOR EFICIENTE DE PRELUCRARE PRIN EROZIUNE ELECTROCHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR COMPLEXE

» Rezumat. Ca urmare a unui număr mare de cercetări, teoretice şi experimentale, realizate de autor în domeniul eroziunii electrochimice, în lucrare sunt stabilite etapele ce trebuie parcurse pentru elaborarea unei tehnologii eficiente de prelucrare a suprafeţelor complexe, care să asigure precizii ridicate şi rugozităţi mici ale suprafeţelor în condiţiile unor consumuri energetice reduse. Etapele principale, structurate pe legile fundamentale ale prelucrării electrochimice, sunt: determinarea parametrilor electrotehnologici ai prelucrării, dimensionarea electrozilor sculă, determinarea debitului de electrolit, a temperaturii acestuia în interstiţiul de lucru, a presiunii statice şi a forţelor din spaţiul de lucru, a energiei necesare prelucrării.

ELABORATION OF THE EFFICIENT TECHNOLOGIES FOR THE ELECTROCHEMICAL MACHINING BY COMPLEX SURFACES

» Abstract. Following a great amount of theoretical and experimental research done by the author concerning electrochemical machining, this paper establishes the different stages for the elaboration an efficient technology for processing complex surfaces, which assures the high accuracy and quality of the surfaces by reduced energetic consumption. The principal stages, based on the fundamental rules of electrochemical machining, are: determination of the electrochemical parameters for processing, designing of electrode-tools, determination of the electrolyte flow, its temperature in the gap, the electrolyte pressure and forces in the gap, the energy necessary for machining.


Petru MĂNIUŢ

STUDIUL TEORETIC ŞI EXPERIMENTAL PRIVIND DEPENDENŢELE FUNCŢIONALE ALE PRESIUNII ELECTROLITULUI LA PRELUCRAREA ELECTROCHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR PROFILATE

» Rezumat. În lucrare se analizează curgerea electrolitului prin interstiţiul de lucru, la prelucrarea electrochimică a suprafeţelor profilate, cu determinarea dependenţelor funcţionale ale presiunii de alimentare de mărimea interstiţiului şi de caracteristicile geometrice ale electrodului sculă, precum şi influenţa acestuia asupra preciziei de reglare a interstiţiului în cadrul unei metode de reglare a acestuia în funcţie de presiune. Rezultatele teoretice sunt verificate experimental pe un stand special, original.

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY ON THE FUNCTIONAL DEPENDENCE OF ELECTROLYTE PRESSURE IN THE ELECTRO-CHEMICAL PROCESSING OF PROFILED SURFACES

» Abstract. The paper analyses the flow of the electrolyte through the working gap in electro-chemical processing of profiled surfaces, determining the functional dependence’s of the feeding pressure on the magnitude of the gap and the geometrical characteristics of the tool-electrode, as well as the influence of these on the setting precision of the gap, achieved by a setting method of this in dependence on the pressure. The theoretical results have been checked experimentally, on a special test bank, of original design.


Vladimir MĂRĂSCU-KLEIN

ASPECTE PRIVIND AŞCHIEREA CU SCULE DIN POLICRISTALE DE DIAMANT

» Rezumat. În prima parte a lucrării se evidenţiază influenţa globală a vitezei de aşchiere, a avansului şi a adâncimii de aşchiere asupra temperaturii tăişului sculei din policristale de diamant, prin determinarea ecuaţiilor care exprimă dependenţa dintre acestea. În a doua parte, se evidenţiază influenţa vitezei de aşchiere asupra rugozităţii suprafeţelor din bazalt, prelucrate cu scule având tăişul din policristale de diamant.

ASPECTS REGARDING CUTTING WITH TOOLS OF DIAMOND POLYCRYSTALS

» Abstract. In the first part of the work it is describing the global influence of the cutting speed praised of the advance and the deepness of cutting concerning the temperature of the tools blade out of diamond polycrystals, through the determination of equations which expresses the dependence between this. In the second part is the cutting speed praised concerning the roughness surfaces out of basalt, analyzed with tools having the blade out of diamond polycrystals.


Roberto TEMUR, Flavius SÂRBU

O NOUĂ TEHNOLOGIE PENTRU REALIZAREA ELECTRODULUI SCULĂ ÎN PRELUCRAREA ECM: RAPID PROTOTYPING

» Rezumat. Depunerea electrolitică controlată cu jet rapid (HSSJE) este o metodă utilizată în realizarea electrozilor EDM/ECM. Una din cele mai importante aplicaţii ale acestei tehnologii o reprezintă Rapid Prototyping sau prelucrare rapidă în cadrul căreia un model 3D CAD este transformat într-un model fizic sau într-o sculă (ex. electrod EDM). Acest aspect a constituit principala preocupare a acestui articol. Lucrarea prezintă procesul de tip RP cu avantajele şi dezavantajele lui. În final se face o scurtă trecere în revistă a procesului de stereolitografie, fiind procesul care a stat la baza dezvoltării RP-lui.

NEW TECHNOLOGY IN MAKING ECM/EDM TOOL-ELECTRODES: RAPID PROTOTYPING

» Abstract. High Speed Selective Electrodeposition (HSSJE) is a method used in making ECM/EDM tool – electrodes. One of the most important applications of this technology is the Rapid Prototyping or Rapid Tooling where a 3D CAD model is turned into a physical model or tool (e.g. EDM electrode). This was the primary concern of the present study. The paper shows the RP process and explains its disadvantages and advantages. It ends with a briefly presentation of the stereolithography process because it is considered that this process represents the beginning of the RP one.


Ion TUREAC

ASPECTE ALE CONCEPERII ŞI RECONCEPERII MAŞINILOR-UNELTE ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE

» Rezumat. Obţinerea performanţelor de mediu în domeniul prelucrărilor mecanice este legată de metodele tehnologice aplicate, pe de o parte, şi de echipamentele cu care acestea se realizează, pe de altă parte. Maşinile-unelte pentru prelucrări mecanice constituie un procent remarcabil al mijloacelor de producţie utilizate în industria construcţiilor de maşini. Alinierea performanţelor acestor maşini la cerinţele actuale, în mod deosebit la cele de mediu, constituie o preocupare de prim ordin a cercetării ştiinţifice în acest domeniu. Prezentarea unor direcţii prioritare în activităţile de concepere şi reconcepere a maşinilor-unelte în perspectiva dezvoltării durabile constituie obiectul acestei lucrări.

ABOUT ENGINEERING AND REENGINEERING MACHINE-TOOLS REGARDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

» Abstract. The environment performances in the field of mechanical processing are determinate by the technological methods that are applied, and the equipment used for their practical implement. The machine-tools for mechanical processes are in a large percent used in the machine construction industry. The objective of this paper is to present the performances lined up of this machines at the actual demands, special for the environment one, problems that are the most important for the scientifically research in this field. The objective of this paper is to present the performances lined up of this machines at the actual demands, special for the environment one, problems that are the most important for the scientifically research in this field. Also, the study present the priorities directions in the engineering and re-engineering activities of machine-tools, in the durable development perspective.


Home ] Up ] For Authors ] Peer Review ] Board ] Indexing ] Site Contents ] Recent Journal-Search ]